Selasa, 18 September 2012

SUSUNAN PENGURUS OSIS 2012-2013PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 1 BANYUGLUGUR

Jl. Raya Kalianget  No. 264 ( (0338) 891249 – 892094

E-Mail : smpn1banyuglugur@yahoo.co.id
BANYUGLUGUR – SITUBONDO (68359)KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 BANYUGLUGUR
Nomor   :   421.7 / 191  / 431.214.7.3.1 / 2012

Tentang

SUSUNAN PERWAKILAN KELAS, PENGURUS DAN PEMBINA OSIS
SMP NEGERI 1 BANYUGLUGUR MASA BAKTI  2012-2013

Kepala SMP Negeri 1 Banyuglugur

Menimbang                    :
a.       Bahwa satu-satunya organisasi siswa di sekolah adalah OSIS
b.       Bahwa pertanggung jawaban pembina OSIS di sekolah ini adalah Kepala Sekolah dibantu oleh para guru sebagai pembina OSIS
c.        Agar OSIS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dirasa perlu mensyahkan dan melantik perwakilan kelas, pengurus OSIS dan pembina OSIS untuk masa jabatan tahun pelajaran 2012-2013
Mengingat                       :
1.          Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2.          Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3.          Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No : 22 Tahun 2008 tentang Standar Isi.
4.          Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl Nomor: 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5.          Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
Memperhatikan              :
Hasil rapat perwakilan kelas tanggal  11 dan 13 September 2012
Menetapkan                   :
Pertama                           :           Susunan perwakilan kelas sebagai berikut  :


Kelas  7 A                          :   1. Nurul Hidayat A
                                    2. Tria Anggita        
                                           
Kelas  7 B                          :   1.  Hidayatulloh
                                    2. Agnia Iffa Assilmi
                                                           
Kelas  7 C                         :   1.  Amelia Putri J
                                                2.   Egik Triatmojo
                                           
Kelas  7 D                         :   1.  Rofikatul K
2.       Zainul Hasan
           
Kelas  7 E                          :   1    Febyola Purnama S
                                                2.   Bagus Wahyudi
                                                 
Kelas  7 F                          :   1.   Muh. Alfaridzi
                                                2.   Irine Cicillia
                                                 
Kelas  7 G                         :   1.   Riofaldi Purta Aditama
2.       Dina Dwi Aprilia
                                             
Kelas  7 H                 : 1.  Diki Rahman Hakim
                                               2.  
                                                 
Kelas  7 I                           :   1.   Kurniawan Cahyo S
                                                2.   Nisaturrohma Fajriyah
                                           
Kelas  7 J                          :   1.  Ajeng Kinanti
                                                2.  Aditya Dwi F
                                              
Kelas  8 A                          :   1.  Veronika Fatimatus Z
                                                2.  Ahmad Arif M
                                              
Kelas  8 B                          :   1.   Muhammad Fajrih F
                                                2.   Cindy Alifia Putri
                                              
Kelas  8 C                         :   1.   Raykal Sigma A
                                                2.  Citra Santiani

Kelas  8 D                      :    1.    Alif Ayatullah
                                              2.    M. Fibri Ari W
                                           
Kelas  8 E                          :   1.   Redita Dwi Yulinar
                                                 2.   Setiawan Dwi Candra
                                              
Kelas  8 F                          :   1.   Ricky Putra Dwijaya
2.       Siti Qurrotul A

Kelas  8 G                         :   1.   Abdur Razak
2.       Inang Yeni M


Kelas 8 H                          :   1.   M. Teddy Alamsyah
                                                2.   Abd Wasi’ Anshori
                                           
Kelas 8 I                         :      1. A. Zainuri Isman
                                               2.  M. Fafidh Luthfi

Kelas 8 J                      :    1. Teguh Bakti Sanjaya
                                             2. Rizky Yulinda


Kedua                             :            Susunan pengurus OSIS sebagai berikut  :

1.    Ketua                                                        :   ADITYA DANDI PRANATA
2.    Wakil Ketua  I                                          :   DWI AJI LAKSONO           
3.    Wakil Ketua  II                                         :   LUGIANA NUR FITRIAH RAMADANI
4.    Sekretaris                                                :   YUNITA AYU NUR Q
5.    Wakil Sekretaris I                                   :   AHMAD ZAINURI ISMAN
6.    Wakil Sekretaris  II                                 :   VIRA MELIANA AGUSTIN
7.    Bendahara                                              :   CINDY ALIFIA PUTRI
8.    Wakil bendahara                                   :   SITI QURROTUL AINY BUHAR

9.          Seksi Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Pembina                                                :   SANHAJI, S.Ag
Ketua                                                     :   AHMAD ARIF MUZZANNI
Anggota                                                 :   EGI DWI SETIAWAN
                                                                                                                                                 
10.          Seksi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Pembina                                                :   RUDI CAHYONO, SE
Ketua                                                     :   AYU AULIA AFTUKHA
Anggota                                                 :   RIOVALDI PUTRA ADITAMA
                                                                                                               
11.          Seksi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
Pembina                                                 : HELMY RIZA, S.Pd
Ketua                                                      : RIZKY YULINDA
Anggota                                                  :  RAFI NANDA PRATAMA
                                                                               
12.          Seksi Kepribadian dan budi pekerti luhur
Pembina                                                 :     RUMNINGSIH, S.Pd
Ketua                                                      :     KARUNIA NURUL F
Anggota                                                  :     EVI QUROTU AINI
                                                                      
13.          Seksi Organisasi Pendidikan Politik dan Kepemimpinan
Pembina                                                 :     ERWIN NURRAHIM, S.Pd
Ketua                                                      :     FENI VERAWATI
Anggota                                                  :     OKTAVIA IRMA RIYANTI
                                                                    
14.          Seksi Ketrampilan dan Kewiraswastaan
Pembina                                                 :     BIBI NENA B, S.Pd
Ketua                                                      :     DEDDY RIZALDY FIRMANSYAH
Anggota                                                  :     LUKMAN HAKIM
                                                                       
15.          Seksi Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi
Pembina                                                 :     MARTONO WIBOWO, S.Pd
Ketua                                                      :     RIZALDY BUGI
Anggota                                                  :      M. TRIATMOJO

16.          Seksi Persepsi dan Kreasi seni
Pembina                                                 :      DINA AMALIA F.,S.Pd
Ketua                                                      :      M.TEDDY
Anggota                                                  :      AMELIA PUTRI J
                                                                
                                                                       
Ketiga                             :        Susunan Pembina OSIS
1.          Drs. ADJI SAPTADJI                                              (  Ketua )
2.          SAIFUL ISLAM, S.Pd, MM                                     (  Wakil Ketua 1 )
3.          MARIADI, S.Pd                                                         ( Wakil Ketua 2 )
4.          IRIANTO, S.Pd                                                         (Wakil Ketua 3 )
5.          NURSIDI, S.Pd                                                         ( Wakil Ketua 4 )
6.          Drs. WAHYUDI
7.          SANHAJI, S.Ag
8.          RUDI CAHYONO, SE
9.          HELMY RIZA, S.Pd
10.      RUMNINGSIH, S.Pd
11.      ERWIN NURRAHIM, S.Pd
12.      BIBI NENA B, S.Pd
13.      MARTONO WIBOWO, S.Pd
14.      DINA AMALIA F.,S.PdKeempat                         :        Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
                                                                                                                 Ditetapkan di             :   Banyuglugur
                                                                                                  Pada tanggal             :   17 September 2012
                                                                                                                  Kepala Sekolah

                                                                                                  Drs. ADJI SAPTADJI
                                                                                                                 Pembina
                                                                                                                 NIP. 195411101979031015


Tembusan
Kepada Yth.  :
1.     Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo di Situbondo
2.     Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diketahui
3.     Arsip

Tidak ada komentar:

Posting Komentar